Skip to content

اساسنامۀّ انجمن دفاع از زندانیان سیاسی کردستان ایران
چهارشنبه, 31 فروردين 1390 ساعت 13:43

مقدمه
زندانیان سیاسی درمیان هر خلق وملت تحت ستم بخشی ازپیگیرترین مبارزان راه رهایی و سعادت جامعه هستند . زندانیان سیاسی کرد بویژه درایران که بایک رژیم ضد خلقی مواجه هستند بیش از دیگر خلقها با شکنجه وآزار وخطرمرگ روبرو هستند وبه همین دلیل بیش ازدیگران شایان تقديرو تجلیل می باشند .
درایران بسیاری از زندانیان سیاسی به ناحق محکوم به اعدام می گردند،اما بدون ترس از مرگ به مقابله با جلادان برمی خیزند وتا آخرین نفس به اعتقادات خود وآرمانهای خلقشان وفادار می مانند.آنهايی که با احکام سبکتری روبرو می شوند نیز تمامی آزارو شکنجۀ زندان ودوری از عزیزانشان و حتی مصائب ومحرومیت خانواده هایشان را باروحیه ای انقلابی تحمل می کنند،تا در مقابل دشمنان تسلیم نشده وحرمت مبارزه وفعالیت خویش را حفظ نمایند. برخی اوقات نیز زندانیان سیاسی دلیرانه زنجیرهای اسارت را باره کرده و درب زندانها را می شکنند و به جرگۀ مبارزه باز گشته و تلاش وفعالیت انقلابی را از سر می گیرند ،بدیهی است که همه اینان قابل تجلیل ومایۀ افتخار هستندند.
بصراحت باید اذعان داشت که جنبش آزادیخواهانۀ مردم کردستان بنا به دلایل بسیار که بخشی از آنها خارج از ارادۀ رهبری جنبش می باشند نتوانسته است آنگونه که شاید وباید به زندادیان سیاسی و خانوادهای گرامی آنها رسیده گی کرده وفداکاریهای آنان را بطور ناقص هم که شده باداش دهد.به همین دلیل بمنظور تلاش در راستای آنچه که گذشته است وجهت پر کردن چنین خلاء چشمگیری در ابام وظیفۀ انقلابی جنبش،در پی خواشت وابتکار شماری از زندانیان سیاسی از بندرسته "انجمن دفاع از زندانیان سیاسی کردستان ایران " تأسیس گردید که ساختار،وظایف وآرمانهای آن در این اساسنامه پی ریزی شده است.

               
فصل اول:
نام وساختار انجمن:
بند اول:
نام «انجمن دفاع از زندانیان سیاسی کردستان ایران »است که در این اساسنامه به اختصار از واژۀ "انجمن " استفاده می شود .

بند دوم:
کلیۀ زندانیان سیاسی و هر دلسوز جنبش کورد وعلاقمندان حمایت از زندانیان سیاسی می توانند به عضویت انجمن درآیند مشروط برآنکه:
ـ متولد یا ساکن کردستان ایران باشد.
ـ به آرمانهای انجمن اعتقاد داشته باشد.
ـ در راستای انجام وظایف انجمن تلاش نماید.
ـ حق عضویت ماهانۀ خویش را برداخت نماید.
تبصره:
حداقل حق عضویت در هر یک ماه یک هزار تومان است.میزان حق عضویت طبق توان مالی وهمت اعضا می تواند افزایش یابد.
بند سوم:
ارگانهای انجمن عبارتنداز:
الف:کمیتۀ اجرایی
ب:کنفرانس عمومی
تبصره:
1ـ کمیتۀ اجرایی از 7الی11عضو تشکیل می شود و به منظور سهولت کار از میان اعضای خود یک هیأت اجرایی انتخاب می کنند، یکی از آنها مسؤل اول انجمن خواهد بود
2ـ کمیتۀ اجرایی حق دارند بااکثریت آرا سه نفر را ازخارج کشور به عنوان مشاور انتخاب نمایند.
3ـ کمیتۀ اجرایی هر دو ما یک بار تشکیل جلسه می دهد و گزارش کار هیأت اجرایی را مورد برسی قرار داده و رئوس انجام وظائف را معین می سازد
4ـ هیأت اجرایی امور روزانۀ انجمن را انجام داده وهر هفته یکبار تشکیل جلسه می دهد.
5ـ کنفرانس عمومی هر ساله یکبار با شرکت کلیۀ اعضا یا نمایندگان منتخب اعضا و اعضای کمیتۀ اجرایی تشکیل می گردد.کنقرانس عمومی فعالیتهای سالانه مورد برسی قرار می دهد، به حساب درآمدها وهزینه ها رسیدگی می کند، برای فعالیت سال جدید انجمن برنامه ریزی می نماید و کمیتۀ اجرایی جدید را انتخاب می کند.

فصل دوم:
آرمانهای انجمن:
بند چهارم:
آرمانهای انجمن عبارتند از

الف:رساندن آرمانهای انسانی زندانیان سیاسی به سازمانهای حقوق بشر و مجامع دفاع از زندانیان سیاسی و بطور کلی افکار عمومی در جهان.
ب :کمک به آزادی زندانیان سیاسی ویا دستکم کاهش احکام آنها با حمایت افکار عمومی ایران وخارج از کشور و محافل و مجامع دفاع از زندانیان سیاسی.
ج : تلاش در راستای ریشه کن کردن شکنجه های جسمی و روحی در زندانهای ایران.
د:اعطای کمکهای مادی ومعنوی به زندانیان سیاسی و خانواده های اجمند آنها در حد امکان
هـ :هر گونه فعالیتی که به منافع زندانیان سیاسی و خانواده های آنان یاری رساند.

فصل سوم:
وظائف انجمن:
بند پنجم:
وظائف اساسی انجمن که توسط اعضای آن به انجام می رسند عبارتند از :
الف :گردآوری اسامی زندانیان سیاسی ایران و اتهاماتی که به آنها نسبت داده شده،مدت حبس،زمان و مکان بازداشت آنها،زندانی که در آن محبوس هستند وهر گونه اطلاعات سودمندی در مورد آنها.
ب : اطلاع از وضعیت سلامتی زندانیان وچگونگی مراقبتهای درمانی وخوراکی وبطور کلی احتیاجات آنها از سوی زندانبانان آنان .
ج : مشخص کردن وضعیت خانواده گی،مجرد یا متأهل،تعداد و سن فرزندان،وضعیت معیشتی ومیزان درآمد خانواده ها،شناسایی خویشاوندان نزدیک وهر گونه اطلاعات سودمند دیگر.
جمع آوری کمکهای مالی دلسوزان جنبش کرد سازمانهای بشر دوست بمنظور کمک به زندگی زندانیان،استخدام وکیل در مواقعی که امکان آن وجود دارد ومهمتر از همه کمک به زندگی خانوادۀ زندانیانی که از منبع در آمدی بر خوردار نیستند تا زندگی و معیشت افراد خانوادۀ آنها تأمین گردد.
هـ :رسیدگی وارسال پیام به زندادیان سیاسی وخانواده های آنان در مناسبتهای ملی ومیهنی.
و : تشکیل همایش وسمینار بمنظور شناسایی بیشتر زندانیان سیاسی وآرمانهای مقدس آنان به افکار عمومی وجلب توجه وحمایت آنها بسوی سر نوشت این مبارزان.

 

فصل چهارم:
درآمد انجمن:
بند ششم:
درآمد انجمن از منابع زیر تأمین می گردد.
الف : حق عضویت اعضا
ب : کمکهای مالی دلسوزان جنبش کرد وافراد خیر خواه.
ج :درآمد مراکز، بنیاد وهمایشها وجلسات انجمن.

فصل پنجم :
برخی مسائل کلی
:
ــ این اساسنامه پس از برسی وتکمیل جهت تصویب به دومین کنفرانس عمومی انجمن ارائه شده است.
این اساسنامه در پنج فصل و شیش بند وشیش تبصره تشکیل شده ودر مورخۀ 3/12/1389 دردومین کنفرانس عمومی انجمن به تصویب رسیده است.

 

 


 

 
Share on facebook